WIRED Three White Light Bulbs
Just Believe in Yourself!

Products & Services

 

Grade 3 – 4 Transitioning Phase

Objective:

The transition from Grade 3 to Grade 4 can be difficult and challenging. Our aim with this programme is empowering children and parents to smoothly implement this transition. We will communicate what to expect and how to handle it.

We offer support with study methods: in group or individual context. Contact our WIRED team to assist your child with study methods.

 

Grade 9 Subject Choice / Career Guidance

Objective:

Choosing your career is probably one of the most important choices in a young person’s life.

Grade 9 learners have an important responsibility each year – making good subject choices for Grade 10. 

A person wishes to find a good balance between your child’s temperament, interests and aptitude to ultimately make the right choice for the future.

This programme offers a unique, step-by-step guide which includes an interest questionnaire, as well as the option of a temperament questionnaire and an aptitude evaluation.

Additional valuable information regarding subject choices is also provided.

Matric Guide (“Matrix Gefix”)

Objective:

Discover your own temperament. Know who you are. The sooner the better!

Discover your own natural strong and weak qualities. Realise that everybody differs and that you do not necessarily have to change people.

The ancient Greeks knew that the foundation of all knowledge is: Know yourself! Know what you can achieve and know your purpose on earth.

Focus on your natural strengths and empower yourself for the challenges of the adult world.

This package includes a 40-point questionnaire with a results and temperament summary.

Grade 7 School Leavers

Objective:

Our Grade 7 School Leavers’ Programme is presented as a 3-day camp at Camp Discovery and Zwartkloof Nature Reserve respectively.

Here we will empower the Grade 7s by learning to get to know themselves better and preparing themselves for the challenges of their high-school career.

Valuable role players annually form part of this programme that addresses topics in a straightforward manner.

Families

Objective;

Knowing yourself better is priceless. It will empower you in relationships with the people closest to you by being aware of your natural strengths and weaknesses.

This service is therefore offered to families as well to teach them to communicate more meaningfully and to handle conflict better.

We focus practically on the temperament composition of each family member and offer meaningful advice and on fostering and reinforcing healthy family relations.

This package includes a 40-point questionnaire with a results and temperament summary for each family member.

Teenager – Bully Programme

Information to be provided.

Learner Empowerment: Grade 6 – Grade 12

Objective:

To position the learner and/or leader primarily in the discovery of the personal self and self-esteem, before he/she feels to make a valuable contribution to the group and society.

This programme focuses on developing the learner’s and/or leader’s full potential.

This programme is unique and offers the following:

 • 40-point temperament questionnaire with a results and temperament summary
 • Empowerment of the personal self: Know yourself!
 • Knowledge of act in accordance with your temperament
Empowerment And Support: Beginner Teacher

Standing in front of your own class for the first time, can be an exciting period. It is, however, quite often one of the most terrifying events that a Beginner Teacher might experience. And suddenly most of that which you have learnt at University the past four years feels almost pointless. Nearly as if you are not at all prepared for that which you are now facing each day, for example: mountains of administrative tasks, maintaining discipline, sensitive issues with learners, bone-weariness and all the heart-rending stories that you hear.

Preparing and giving lessons is sometimes the easy part of teaching. All the other factors make you suddenly wonder whether teaching is indeed your vocation. You doubt your own competence as teacher and whether you are actually going to make the difference that you have always dreamed about. You often feel helpless and out of control.

This course will empower you to apply the knowledge which you acquired during your studies in practice – to the pleasures and challenges that form part of the daily life of a teacher. It will include practical skills and techniques to consequently apply classroom discipline, while at the same time familiarising yourself with each learner’s story. You will be reminded of the importance of self-care and the need to earn the respect of your learners and colleagues.

WIRED will enable you to discover your own temperament and to act accordingly, in order for you to identify the temperament of the learners in your classroom to thereby understand and support them. This will generally strengthen relationships and minimise conflict and understandings in the classroom and workplace.

Thereby you as Beginner Teacher can find your feet and develop your potential while realising the privilege and responsibility resting on your shoulders.

In addition to our above-mentioned Primary Products and Services, we also offer the following courses:

 • Leadership Development: Outstanding versus Exceptional
 • Resilience
 • Natural Leadership and Teamwork
 • Handling Conflict
 • Acting from the Platform of Light or Darkness
 • Building a SUPER Self-image
 • Peer Pressure
 • Intrinsic Motivation
 • Love Language and Appreciation (Including a Questionnaire)
 • Go Out and Make a Difference – Involvement in the Community
Graad 3-4 Oorskakeling

DOEL:

Die oorgang van Graad 3 na Graad 4 kan moeilik en uitdagend wees.  Met hierdie program wil ons kinders en ouers bemagtig om hierdie oorgang seepglad te laat verloop.  Ons gaan jou vertel wat om te verwag en hoe om dit te hanteer.

Ons bied ondersteuning met studiemetodes, groepsverband óf individueel.  Kontak ons WIRED-span om aan u kind hulp te verleen met studiemetodes.

Graad 9 Vak Keuses / Beroeps Keuse

DOEL:

Om jou beroep te kies, is seker een van dié belangrikste keuses van ‘n jongmens se lewe.

Graad 9 leerders het elke jaar ‘n belangrike verantwoordelikheid – om goeie vakkeuses vir Graad 10 te maak.

Mens wil ‘n goeie balans vind tussen jou kind se temperament, belangstelling en aanleg om uiteindelik die regte keuse vir die toekoms te maak.

Hierdie program bied ‘n unieke stap-vir-stap gids wat ‘n belangstellingsvraelys insluit, asook die addissionele opsie van ‘n Temperamentvraelys en ‘n evaluering van aanleg.

Bykomende waardevolle inligting met betrekking tot vakkeuses word ook verskaf.

Matriek Gids

DOEL:

Ontdek jou eie temperament .  Weet wie jy is.  Hoe gouer hoe beter!

Ontdek  jou eie natuurlike sterk- en  swak kwaliteite.  Besef dat almal verskil en dat jy nie noodwendig mense moet verander nie.

Die Grieke van die ou tyd het geweet dat die basis van alle wysheid is:  Ken jouself!  Weet waartoe jy in staat is en wat jou doel op aarde is.

Fokus op jou natuurlike sterk punte en bemagtig jouself vir die uitdagings van die grootmens wêreld. 

Hierdie pakket sluit ‘n 40 punt vraelys met ‘n uitslag en temperament-opsomming in.

Graad 7 Skoolverlaters

Doel:

Ons Graad 7 Skoolverlaters-program is in die vorm van ‘n 3-dag kamp by onderskeidelik Camp Discovery en Zwartkloof Natuurreservaat.

Hier gaan ons die Graad 7’s bemagtig deur hulleself beter te leer ken en hulle voor te berei vir die uitdagings van hulle hoërskooljare. 

Waardevolle rolspelers vorm jaarliks deel van dié program wat onderwerpe “op-die-man-af” aanspreek.

Gesinne

Doel:

Dit is van onskatbare waarde om jouself beter te ken.  Dit sal jou bemagtig in verhoudings met die mense naaste aan jou deur te weet wat jou natuurlike sterk- en swakpunte is.

Ons bied daarom ook hierdie diens vir gesinne om hulle te leer om meer sinvol te kommunikeer en konflik beter te hanteer.

Ons fokus prakties op élke gesinslid se temperamentsamestelling en bied sinvolle raad en wenke om gesonde gesinsverhoudings te  kweek en te versterk.

Hierdie pakket sluit ‘n 40-punt vraelys met ‘n uitslag en temperament-opsomming vir elke gesinslid in.

Tiener – Boelieprogram

Inligting sal volg

Leerderbemagtiging: Graad 6 – Graad 12

Doel: 

Die leerder en/of leier primêr te plaas in die ontdekking van die eie-self en eie-waarde, alvorens hy/sy gereed voel om ‘n waardevolle bydrae tot die groep en samelewing te lewer.

Hierdie program fokus daarop om die leerder en/of leier se volle potensiaal te ontsluit en ontgin.

Hierdie program is uniek en bied die volgende:

 • 40-punt Temperament-vraelys met ‘n uitslag en temperament-opsomming.
 • Bemagtiging van die eie-self: Ken jouself!
 • Kennis om vanuit jou temperament op te tree.

Aanvullend tot ons bogenoemde Primêre Produkte en Dienste, bied ons ook die onderstaande onderwerpe aan:

 • Leierskap-ontwikkeling: Uitstekende- teenoor Uitstaande Leierskap
 • Veerkragtigheid
 • Natuurlike Leierskap en Spanwerk
 • Konflik Hantering
 • Optrede vanaf die Platform van Lig of Duisternis
 • Bou ‘n SUPER Selfbeeld
 • Groepsdruk
 • Intrinsieke Motivering
 • Taal van Liefde en Waardering (Ingesluit ‘n Vraelys)
 • Gaan Uit en Maak ‘n Verskil – Betrokkenheid in die Gemeenskap
Bemagtiging En Ondersteuning: Beginneronderwyser

Om vir die eerste keer voor jou eie klas te staan, kan ‘n opwindende tyd wees.  Dit is egter heel dikwels een van die mees vreesaanjaende dinge wat ‘n Beginneronderwyser kan beleef.  En skielik voel die meeste van dit wat jy die afgelope vier jaar op Universiteit geleer het, amper nutteloos.  So al asof jy glad nie voorbereid is op dit waarmee jy nou elke dag te doen kry nie, soos:  berge administratiewe take, handhawing van dissipline, sensitiewe kwessies met leerders, ‘n doodse moegheid en al die hartverskeurende stories wat jou ore bereik. 

Voorbereiding en klasgee is soms die maklike deel van skoolhou.  Dit is al die ander dinge wat jou skielik laat wonder of onderwys toe werklik jou roeping is.  Jy twyfel oor jou eie bekwaamheid as onderwyser en of jy werklik die verskil gaan maak waaroor jy altyd gedroom het.  Jy voel dikwels magteloos en buite beheer.

Hierdie kursus gaan jou bemagtig om die kennis wat jy deur jou studiejare geleer het, toe te pas in die praktyk – op die vreugdes en uitdagings wat deel is van die daaglikse leefwêreld van ‘n onderwyser.  Dit gaan praktiese vaardighede en tegnieke insluit om klaskamer-dissipline konsekwent toe te pas, maar tog ook die unieke storie van elke leerder te leer ken.  Jy gaan herinner word dat selfsorg belangrik is en dat jy jou leerders en kollegas se respek moet verdien. 

WIRED gaan jou in staat stel om jou eie temperament te ontdek en daarvolgens op te tree, sodat jy die leerders wat voor jou sit se temperament kan identifiseer, hulle verstaan en hulle sodoende kan bystaan.  Dit gaan oor die algemeen verhoudings versterk, konflik en misverstande in die klaskamer en werksplek verminder.

Sodoende kan jy as Beginneronderwyser jou voete vind en jou potensiaal ontwikkel met die besef watter voorreg en verantwoordelikheid op jou skouers rus.

Aanvullend tot ons bogenoemde Primêre Produkte en Dienste, bied ons ook die onderstaande onderwerpe aan:

 • Leierskap-ontwikkeling: Uitstekende- teenoor Uitstaande Leierskap
 • Veerkragtigheid
 • Natuurlike Leierskap en Spanwerk
 • Konflik Hantering
 • Optrede vanaf die Platform van Lig of Duisternis
 • Bou ‘n SUPER Selfbeeld
 • Groepsdruk
 • Intrinsieke Motivering
 • Taal van Liefde en Waardering (Ingesluit ‘n Vraelys)
 • Gaan Uit en Maak ‘n Verskil – Betrokkenheid in die Gemeenskap
WIRED Footer Light Bulb